Ремонт и обновяване на съществуващи помещения за разполагане на медицинска апаратура в СБАЛО „Свети Мина”, гр.Благоевград

Детайли
Период: 
2013г.

„Изпълнение на строително-монтажни работи по изграждане на пристройка, както и ремонт и обновяване на съществуващи помещения за разполагане на медицинска апаратура в СБАЛО „Свети Мина”, гр.Благоевград.

В сутерена са разположени складови и обслужващи помещния както и помещения отговарящи на изискванията за телегама терапия и компютърен томограф. На партер и първо ниво са раположени лекарски и ренгенови кабинети, а на второ и трето ниво са болничните стаи и операционните зали. Гама лъчетерапията е защитена със стоманобетонови стени с дебелина 120см и 80 см.

Изградена е пристройка с монолитна стоманобетонова конструкция и е отделена на фуга от съществуващата сграда на болницата. Изпълнена е подземна улица под главния вход на болницата, с достъп от наклонена автомобилна рампа. Обособени са четири входа на болницата. В зоната на телегама терапията нивото на сутерена е понижено. Главния вход е разрушен и изпълнен наново, съгласно работните проекти.

Обновени са и са ремонтирани 1235,36 кв.м разгъната застроена площ в СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград за разполагане на нова медицинска апаратура , осъществени са всички необходими мерки за лъчезащита, осигурена е достъпна среда за пациентите в СБАЛО „Свети Мина” – Благоевград.При изграждане на обекта са спазват изклюително стриктно всички проектни изисквания , които са строго съобразени с действащите у нас медицински нормативи и стандарти.

Реализацията на дейностите по проекта ще окаже трайно въздействие върху целевите групи, а именно - повишено качество на предоставяните медицински услуги и обновена и модернизирана болнична среда, осигурени възможности за професионално и качествено лечение на онкологични заболявания, подобрена профилактика и др.

Особености

На всички помещения с рентгенови апарати е създадена радиационна защита на ограждащата конструкция.

Предишен/Следващ проект