Извършване на СМР в 7 обекта „туристическа инфраструктура” в АИР Боженци

Детайли
Период: 
2013г.

„Интегриран проект за развитие на културно-историческия туристически продукт и свързаната с него инфраструктура”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обособена позиция 1: „Извършване на СМР в 7 обекта „туристическа инфраструктура” в АИР Боженци:

1. Реставрация и адаптация на административна сграда;

2. Реставрация и адаптация на Старо школо;

3. Реставрация и адаптация на Ново школо;

4. Паркинг и обслужваща сграда при входа на АИР Боженци;

5. Благоустрояване и рехабилитация на улична настилка (калдаръм);

6. Реставрация и консервация на къща Дончо Попа;

7. Реставрация и консервация на къща Митю Станев”;

  • Обект „Реставрация и адаптация на административна сграда ПК № 1476/64 „В ансамбъл”, АИР Боженци : Административната сграда е недвижима културна ценност, категория „в ансамбъл”, част от групова недвижима културна ценност „с национално значение” – АИР Боженци. Предназначена е за посетителски информационен център. Конструкцията е дървена, паянтова – дървени гредореди, колони, паянти. Външните стени в полуподземния етаж са каменни зидове (фугирани) с дебелина 65см. Покривът е четирискатен, конструкцията му е дървена, покривното покритие е каменни плочи.
  • Обект „Реставрация и адаптация на Старото школо ПК № 1477/64 „В ансамбъл”, АИР Боженци Сградата на Старото школо е паметник на културата „в ансамбъл” и попада в рамките на защитената територия на груповия паметник на културата с национално значение – село Боженци. Старото школо, построено през 1872 година, и Новото школо, построено през 1930 година са ползвани за училища до средата на XX век, през 60-те му години са реставрирани и адаптирани за нуждите на местната власт и музея в Боженци. Сградата на Старото школо е двуетажна. В приземния етаж е разположена зала, която се ползва за временни изложби, камерни театрални представления и концерти, събрания и пр.
  • Обект „Реставрация и адаптация на Новото школо ПК № 5360/73 „В ансамбъл”, АИР Боженци – Сградата на Новото школо е паметник на културата „в ансамбъл” и попада в рамките на защитената територия на груповия паметник на културата с национално значение – село Боженци. Старото школо, построено през 1872 година, и Новото школо, построено през 1930 година, са ползвани за училища до средата на XX век, през 60-те му години са реставрирани и адаптирани за нуждите на местната власт и музея в Боженци- експозиционни зали, фоайе и помещения за архив и склад Сградата на Новото школо е двуетажна , с каменни ограждащи зидове в приземния етаж, тухлени в етажа, дървен гредоред и дървен четирискатен покрив, покрит с каменни плочи.
  • Обект „Консервация и реставрация на Къща Дончо Попа – музейна битова експозиция /НКЦ 1509/64 г/ и благоустрояване на прилежащия двор”, с. Боженци – Музейната сграда е недвижима културна ценност, категория „с местно значение”, част от групова недвижима културна ценност „с национално значение” – АИР Боженци. Предназначена е за експозиция на възрожденски бит и занаяти. Строена е през 20-те години на 19 век. Състои се от един приземен „дюкянски” етаж и „жилищни” полуетаж и надземен етаж. Конструкцията е дървена, паянтова – дървени гредореди, колони, паянти.
  • Обект „Къща Митьо Станев – преустройство на съществуваща сграда”, с. Боженци Съществуващата сграда е паметник на културата “в ансамбъл”, в западния ансамбъл от сгради, паметници на културата в АИР Боженци, в имот от около 900 кв.м. заедно с музейната къща „Дончо Попа”. Строена е в началото на 19 век, но е ремонтирана многократно и няма сведения за първоначалния и вид. Ползва се от АИР Боженци за склад и фондохранилище. Къщата е двуетажна със външна стълба и чардак. Извършено е преустройство на къщата с оглед използването ѝ като обслужваща туристическите атракции (възстановки на възрожденски обичаи и ритуали) сграда.Дейностите по тези части от проекта включват реставрация на каменните зидове, реставрация и консервация на елементите на дървената конструкция – греди, колони, башлъци..,нови преградни стени. Част от вратите и прозорците се запазват, реставрират и консервират, новите, са по детайл и мярка от място. Запазва се, като се реставрира и консервира, съществуващати стълби към чардак. Настилките (дюшеме) се подменят частично и се импрегнират, таванните и пристенните дъсчени обшивки – също. Понижава се етажната височина с окачени тавани с дъсчена обшивка. Съществуващите комини се ремонтират, реставрира се огнища, долапите...Подменят се частично парапети. Дървените елементи на покривната конструкция се импрегнират, извършена е частична подмяна на покривни елементи и цялостно препокриване с каменни плочи върху хидроизолационна мушама. Полага се външна топлоизолация съгласно проект за енергийна ефективност. Изграждат се нови ВиК и Електро инсталации. Благоустрояване на дворове: ремонт и реставрация каменни дувари и изграждане на нови, ремонт съществуващата дворна чешма, пренареждане плочници и каменни стъпала и изграждане на нови такива като максимално се запазва и обновява наличната дървесна и храстова растителност и тревни площи.
  • Обект „Паркинг и обслужваща сграда при входа на АИР Боженци” С цел подобряване организацията на паркирането при входа на АИР Боженци се обособяват общо 46 паркоместа за автомобили и 2 за автобуси: Уширението в централната част дава възможност за маневриране и обръщане. Изражда се ограда от каменен зид (каменни бордюри на подпорните стени) със средна височина 0.60 м и дървени таборки с височина 1.10 м по цялата западна граница на територията на паркинга. Изгражда се обслужващата сграда на две нива предназанчена за санитарни възли за обществено ползване на полуподземното ниво, помещение за охрана, санитарен възел с инвалидна достъпност и навес–автоспирка на наземното ниво.
  • Обект „Благоустрояване и рехабилитация на улична настилка /калдаръм/ в АИР Боженци – Всички калдаръмени площади и улици в селото са недвижими културни ценности с категория „местно значение” и попадат в рамките на защитената територия на груповата недвижима културна ценност с национално значение – село Боженци. Извършва се цялостно пренареждане на калдъръм на площ от 4,2 дка при максимално преизползване на наличния камък, съобразено със стила на боженската калдъръмна настилка от различни по размер камъни от местен източник, поставени на „калъч”, върху уплътнена подложка и пясъчна „възглавница”, с оформени странични наклони за водоотвеждане; пренареждане на каменни плочници на тревна и пясъчна фуга на площ 0.85 дка; възстановяване по традиционен метод на кътове за отдих на традиционни места, обзаведени с пейки (камък и дърво), дървени перголи, каменни чешми (реставрация на съществуващи); рехабилитация на улично осветление – възстановяване на прекъснати трасета, подмяна на повредени и поставяне на нови осветителни тела – фенери от метал и стъкло върху дървени стълбове; възстановяване на крайкалдъръмна „зелена система” на площ 1.7 дка.
Особености

Всички обекти включени в проекта са част от защитената територия на груповия паметник на културата с национално значение – село Боженци

Предишен/Следващ проект