24 Юни, 2014

Заключителни пресконференции по проект BG051PO001-2.3.03-0984 Повишаване качеството на труда и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в “Мират Груп

На 20.06.2014г .и на 23.06.2014г. бяха проведени заключителни пресконференции по проект BG051PO001-2.3.03-0984 Повишаване качеството на труда и гарантиране на здравословни и безопасни условия на труд в “Мират Груп” ООД, финансиран по ОП "РЧР".

На събитията бяха оповестени резултатите от изпълнението на проекта:

1. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност;

2. Закупуване на улавяща обезопасителна мрежа, с конструкции за закрепване за предпазване на строителните работниците от падане от височина и от падащи предмети.

3. Закупуване на ЛПС (лични предпазни средства) и специално работно облекло за работещите в „Мират Груп” ООД съгласно одобрена техническа спецификация.

Срок на изпълнение: 9 месеца.

Обща стойност:113 561,56 лева.

МЕДИЯ КОНТАКТ

GSM +359 0894 40 41 04

E-Mailmiratgroup@abv.bg

За други координати кликнете тук.

Предишна/Следваща новина